Verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle diensten en overeenkomsten van of met Happy Volcano BVBA onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen hiervan zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happy Volcano BVBA.

Definities

Klant: diegene die de bestelling of order geeft.
Leverancier: Happy Volcano BVBA

Prijsaanvraag

Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film, videogame of welk voorbereidend werk ook te leveren zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen en blijven derhalve eigendom van de leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

Bestelling

Wie de order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, beschermde producten en dergelijke. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, logo’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verantwoordelijkheid van de leverancier afgewezen.

Leveringstermijn

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting en is niet bindend. Eventuele vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Laattijdig afleveren van teksten, tekeningen, logo’s, correcties en dergelijke door de klant kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen. Bij uitdrukkelijke schriftelijk bedongen leveringstermijnen, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op de ontvangst van alle materialen, teksten en documenten nodig om het werk te kunnen aanvangen.

Eigendomsoverdracht

De door de leverancier geleverde goederen blijven zijn eigendom tot na volledige betaling van de prijs. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenis uit te voeren, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een aangetekend schrijven. Blijven eigendom van de leverancier: alle code, drukplaten, moederbanden en films, rechten en gebruiksrechten op alle foto's en illustraties, de originele tekeningen, de rechten voor het maken van herdrukken van geleverde drukwerken, de rechten op de door de leverancier geleverde teksten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. Alle door de leverancier geleverde video games, drukwerken, films, beelden, klankmateriaal en andere diensten zijn ondeelbaar, dwz dat zij uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm mogen gebruikt worden, geen onderdelen mogen los gebruikt worden, en geen wijzigingen mogen aangebracht worden zonder schriftelijke goedkeuring door de leverancier. De leverancier mag zijn werk van een merkteken voorzien.

Verbreking overeenkomst

In geval van verbreking van de overeenkomst, heeft de leverancier recht op 25 % van het netto bedrag als vergoeding voor het geleden verlies en gederfde winst, voor zover de overeenkomst nog geen aanvang heeft genomen. Indien de overeenkomst in de loop van de uitvoering verbroken wordt door de klant geschiedt de facturatie op basis van het op dat ogenblik verrichtte werk of stadium van uitvoering, bovendien heeft de leverancier recht op een schadevergoeding van 25 % van de waarde van het nog niet uitgevoerde werk.

Klachten

Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst of publicatie van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze vijf dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. Bij niet-conforme en/of gebrekkige levering van goederen of diensten is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot de waarde van de prestaties, die het voorwerp van slechte uitvoering waren. In geen geval kan de gevolgschade van de klant of van derden worden verhaald.

Betaling

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling is er door de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest van 11,5 % op het factuurbedrag verschuldigd, samen met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 EUR. Door laattijdige betaling van één factuur worden alle andere, zelfs nog niet vervallen, vorderingen van de leverancier opeisbaar. In dat geval is het de leverancier toegestaan de uitvoering van de lopende overeenkomsten te schorsen, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is.

Bevoegdheid

Op elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd.